Από το δυαδικό στο δεκαδικό

16
1
8 1
4 1
2 1
1 1

Δεκαδικός: 31